Đôi khi cài đặt phần mềm thấy hướng dẫn phải thêm thông tin vào file host (để ngăn cản truy cập vào máy tính từ một dịch vụ nào đó – thường dùng nhất là trường hợp không muốn bị kiểm tra tình trạng của một phần mềm nào đó cài đặt trên máy tính). Vậy file host trên máy tính của bạn nằm ở đâu?

[ad_2]

Where is the Hosts File Located?

The location of the hosts file will differ by operating system. The typical locations are noted below.

Windows 10 – “C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts”
Linux – “/etc/hosts”
Mac OS X – “/private/etc/hosts”