Các lỗi thường mắc trong suy nghĩ/nhận thức và cách điều chỉnh

Các lỗi thường mắc trong suy nghĩ/nhận thức

•Trầm trọng hóa/quan trọng hoá vấn đề
•Tuyệt đối hóa
•Suy luận tuỳ tiện
•Khái quát hoá vội vàng/thái quá
•Tự vận vào mình/ tự ám thị tiêu cực
•Chủ quan coi thường
•Cảm giác vô tích sự, vô giá trị của cá nhân
•Chú ý vào chi tiết

Kỹ thuật 3 bước điều chỉnh nhận thức, niềm tin sai lệch:

•Bước 1: nhận diện những ý nghĩ dựa trên những niềm tin không phù hợp
•Bước 2: tìm bằng chứng phản bác lại những niềm tin phi lý này
•Bước 3: nảy sinh ý nghĩ mới dựa trên niềm tin hợp lý, những mong muốn thực tế

Kỹ thuật 4 bước điều chỉnh nhận thức, hành vi:

• Bước 1: Đánh giá lại sự kiện, phân tích lại tình huống để tìm những ý nghĩ tự động (automatic thoughts) và phát hiện những lỗi hoặc tính vô lý của những ý nghĩ này.
• Bước 2: Thách thức những giả thuyết cơ bản của thân chủ: những tiền đề sai lệch ban đầu cần được mổ sẻ, phân tích để tìm ra tính bất hợp lý cần phải điều chỉnh
• Bước 3: Nhìn sự vật từ quan điểm của người khác: phân tích lại tình huống hoặc sự kiện từ các góc nhìn khác nhau
• Bước 4: Thức tỉnh những ý nghĩ lạc quan tích cực và thực tế hơn: quán tưởng dừng những ý nghĩ vẩn vơ, tiêu cực và thay thế chúng bằng những ý nghĩ tích cực tốt đẹp hơn.

Theo PGS. TS. Nguyễn Công Khanh


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *