Một số hàm mới trong Excel 2019 và phiên bản Excel Office 365

CONCAT

Hàm mới này giống với hàm CONCATENATE nhưng tốt hơn. Trước hết, hàm này ngắn hơn và dễ nhập hơn. Ngoài tham chiếu ô, hàm còn hỗ trợ tham chiếu dải ô. Tìm hiểu thêm về hàm CONCAT.

IFS

Bạn chán việc phải nhập các hàm IF lồng nhau phức tạp? Hàm IFS chính là giải pháp. Với hàm này, các điều kiện được kiểm tra theo thứ tự mà bạn chỉ định. Nếu đạt điều kiện, kết quả sẽ được trả về. Bạn cũng có thể chỉ định yếu tố “bao gồm mọi trường hợp” khác nếu không có điều kiện nào được đáp ứng. Tìm hiểu thêm về hàm IFS.

MAXIFS

Hàm này trả về số lớn nhất trong một dải ô, đáp ứng một tiêu chí đơn lẻ hoặc nhiều tiêu chí. Tìm hiểu thêm về hàm MAXIFS.

MINIFS

Hàm này giống với hàm MAXIFS nhưng trả về số nhỏ nhất trong một dải ô, đáp ứng một tiêu chí đơn lẻ hoặc nhiều tiêu chí. Tìm hiểu thêm về hàm MINIFS.

SWITCH

Hàm này đánh giá một biểu thức với danh sách giá trị theo thứ tự và trả về kết quả trùng khớp đầu tiên. Nếu không có kết quả nào trùng khớp, yếu tố “khác” sẽ được trả về. Tìm hiểu thêm về hàm SWITCH.

TEXTJOIN

Hàm này kết hợp văn bản từ nhiều dải ô và mỗi mục được phân tách bởi dấu tách mà bạn chỉ định. Tìm hiểu thêm về hàm TEXTJOIN.