Giới thiệu về Reinforcement Learning (RL)

Bài viết đăng trên VIBLO Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo nói chung và lĩnh vực học máy nói riêng thì Reinforcement learing (RL) là một cách tiếp cận tập trung vào việc học để hoàn thành được mục tiêu bằng việc tương tác trực tiếp với môi trường. 1. Reinforcement Learning (RL): RL là học […]

Add SlideShare To WordPress oEmbed Without A Plugin

Go to the Dashboard and from the left menu, hover over Appearance. Click on Editor option from the drop down and find the file functions.php from the left side. Edit the file and add the following lines of code in it. // Add Slideshare oEmbed function add_oembed_slideshare(){ dnx_oembed_add_provider( 'http://www.slideshare.net/*', 'http://api.embed.ly/v1/api/oembed'); } add_action('init','add_oembed_slideshare');