Đo lường & Đánh giá Giáo dục

Hoạt động dạy học là …

Hoạt động dạy học là các hoạt động trong quá trình dạy học của giáo viên bao gồm công việc chuẩn bị phương tiện dạy học, lựa chọn phương pháp dạy học, xác định mục tiêu dạy học và nội dung dạy học, đến việc thực hiện hoạt động dạy của người giáo viên. Hoạt động dạy học được xem xét cả trước, trong và sau khi lên lớp. Trước khi lên lớp là công tác chuẩn bị như tìm kiếm tài liệu, soạn giáo án, làm mô hình dạy học…; trong khi lên lớp là hoạt động dạy học trên lớp; và sau khi lên lớp là các hoạt động hỗ trợ học tập như việc tư vấn, giải đáp thắc mắc, tổ chức các hoạt động nghiên cứu cho học sinh.

null

About the author

dainganxanh

1 Comment

  • Còn thiếu một điều quan trọng đó là đánh giá kết quả và bài học kinh nghiệm để có thể làm tốt hơn hoặc thích nghi với mục tiêu giáo dục mới nữa,

Leave a Comment