Bao giờ thôi nhận ra nhau
Bao giờ thì nói “gặp đâu rồi hè…”
Đi đâu sao chẳng thấy về
Đi đâu biền biệt sơn khê muôn trùng