Có người muôn năm cũ
Tìm về trong đêm mơ
Giật mình ôm gối chiếc
Cố ngủ vùi đến trưa