Thấm thoát ông đã đã 6 năm

https://www.youtube.com/watch?v=nK8xEzlgkQM

https://www.youtube.com/watch?v=vM_FxZ4O8pY