Vẫn cái tội hay nói lái. Hôm nay facebook có một friend request với nick name dễ thương là: “Lu Lu yêu dấu” .
Chết vì cười mất!