Từ Điển Sinh Học Anh Việt Và Việt Anh

NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1997
Lê Mạnh Chiến
1702 Trang
Giá bìa: 195.000 VNĐ

Cuốn từ điển sinh học Anh-Việt và Việt Anh này được xuất bản nhằm đáp ứng nhu cầu to lớn của bạn đọc hiện nay về từ điển khoa học công nghệ nói chung và từ điển chuyên ngành sinh học nói riêng.
Cuốn sách từ điển này có khoảng 50000 thuật ngữ, bao gồm hầu hết các bộ môn của sinh học và của một số ngành liên quan. Một số tên sinh vật thông dung và các chữ viết tắt cũng được đưa vào từ điển. Cách sắp xếp theo thứ tự từ đầu của thuật ngữ, không kể các khoảng trống, dấu nối (-), dấu chéo (/), … rất tiện cho tra cứu.
Phần Việt – Anh giúp bạn đọc rất nhiều trong dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

Xem bản scan tại đây (nếu hay dùng thì nên mua bản in)

Thẻ:,