Lý luận chính trị

Tư liệu học tập lớp TC LLCTHC K43 và CCLLCT C17 Bình Phước

Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. “Kính thưa các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng,...

Continue reading...

Văn hóa chính trị

1. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN HÓA CHÍNH TRỊ 1.1. Khái niệm văn hóa chính trị Văn hóa chính trị là một bộ phận, một phương diện của văn hóa nói chung. Để hiểu biết sâu sắc về văn hóa chính trị, cần thiết phải làm rõ khái niệm...

Continue reading...

Trích dẫn tài liệu theo quy định của Học viện chính trị khu vực II

Chia sẻ endnote style theo quy định trích dẫn của Học viện chính trị khu vực II mới bạn hành năm 2021 (Hướng dẫn số 01-HD/HVCTKVII, ngày 20/5/2021). Tải phần mềm và style dưới đây: Phần mềm Endnote X9  HCMA-dainganxanh.ens (Tải file HCMA-dainganxanh.ens về và lưu vào thư mục Styles...

Continue reading...

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Download sách điện tử (epub) tại đây! Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một đề tài lý luận và thực tiễn rất cơ bản, quan trọng, nội dung rất rộng lớn, phong phú và phức tạp, có nhiều cách...

Continue reading...

Nội dung chủ yếu, đặc điểm, ưu điểm và hạn chế của các phương pháp quản lý

Để quản lý có hiệu quả một tổ chức, cùng với việc tuân thủ đúng các nguyên tắc quản lý các nhà quản lý cần phải vận dụng sáng tạo và linh hoạt các phương pháp quản lý. Phương pháp quản lý là tổng thể những cách thức tác động...

Continue reading...