Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. “Kính thưa các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ […]

Phân biệt cán bộ, công chức, viên chức

Tiêu chí Cán bộ Công chức Viên chức Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi năm 2019 Luật Cán bộ, công chức 2008 sửa đổi năm 2019Nghị định 138/2020 Luật Viên chức năm 2010 sửa đổi năm 2019Nghị định số 115 năm 2020 Định nghĩa Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, […]

Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước

Biên soạn: PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn Khái niệm, nội dung, đặc điểm của cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước 1.1. Khái niệm Kiểm soát quyền lực nhà nước là một hệ thống cơ chế và biện pháp được nhà nước và xã hội thực hiện nhằm xem xét, theo dõi, đánh […]

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa giai đoạn 1975-1986

Quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa giai đoạn 1975-1986. Thành tựu và bài học kinh nghiệm. 1. Hoàn cảnh lịch sử Tình hình quốc tế Vào những năm cuối thập kỷ 80, tình hình quốc tế đã và đang diễn ra những biến đổi to lớn, […]

Trích dẫn tài liệu theo quy định của Học viện chính trị khu vực II

Chia sẻ endnote style theo quy định trích dẫn của Học viện chính trị khu vực II mới bạn hành năm 2021 (Hướng dẫn số 01-HD/HVCTKVII, ngày 20/5/2021). Tải phần mềm và style dưới đây: Phần mềm Endnote X9  HCMA-dainganxanh.ens (Tải file HCMA-dainganxanh.ens về và lưu vào thư mục Styles trong thư mục cài đặt […]

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Download sách điện tử (epub) tại đây! Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một đề tài lý luận và thực tiễn rất cơ bản, quan trọng, nội dung rất rộng lớn, phong phú và phức tạp, có nhiều cách tiếp cận khác nhau, đòi […]

Phân biệt giữa kiểm tra và giám sát của Đảng

Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng. Tổ chức đảng và đảng viên chịu sự kiểm tra giám sát của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết, […]

Nội dung chủ yếu, đặc điểm, ưu điểm và hạn chế của các phương pháp quản lý

Để quản lý có hiệu quả một tổ chức, cùng với việc tuân thủ đúng các nguyên tắc quản lý các nhà quản lý cần phải vận dụng sáng tạo và linh hoạt các phương pháp quản lý. Phương pháp quản lý là tổng thể những cách thức tác động có hướng đích của chủ […]