DAINGANXANH.COM

Thẻ: IOC

  • Index of Item-Objective Congruence (IOC)

    Khỏi cần type câu mở đầu ha J Index of Item-Objective Congruence (IOC) được đề xuất bởi Rovinelli và Hambleton năm 1977[3]. IOC là chỉ số đo sự phù hợp của câu hỏi đối với mục tiêu khảo sát, có thể hiểu là “Độ giá trị nội dung” (Content validity) và thực chất IOC chính…