Tài liệu tập huấn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

ĐỊNH HƯỚNG CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, GIÁO DỤC

Tích hợp, lồng ghép nội dung lí thuyết trong thực hành, thảo luận; kết hợp liên hệ kiến thức, kĩ năng của môn Khoa học tự nhiên với kiến thức, kĩ năng của các môn học, hoạt động giáo dục khác một cách phù hợp, thiết thực.

Chú trọng dạy học trải nghiệm; vận dụng linh hoạt các phương pháp, kĩ thuật dạy học và hình thức tổ chức, không gian hoạt động học tập, tạo cơ hội để học sinh rèn luyện kĩ năng, vận dụng kiến thức thông qua các chủ đề, nội dung thực tế vào thực hành, vận dụng kiến thức vào tình huống thực tế cuộc sống.

Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tạo điều kiện để học sinh tự chủ động tìm hiểu, mở rộng tri thức, tiếp tục phát triển
các phẩm chất và năng lực cần thiết của học sinh THCS.

Khai thác, sử dụng hợp lí thiết bị dạy học, mạng Internet; tận dụng các chất liệu, vật liệu sẵn có ở địa phương.

KHÁI QUÁT VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

DẠY HỌC DỰA TRÊN DỰ ÁN

Dạy học dựa trên dự án là cách thức tổ chức dạy học, trong đó học sinh thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lí thuyết và thực hành, tạo ra các sản phẩm có thể giới thiệu, trình bày.

DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Dạy học giải quyết vấn đề l à c á c h t h ứ c t ổ c h ứ c dạy học, trong đó học sinh đ ư ợ c đ ặ t t r o n g m ộ t tình huống có vấn đề mà bản thân học sinh chưa biết cách thức, phương tiện cần phải nỗ lực tư duy để giải quyết vấn đề.

DẠY HỌC HỢP TÁC

Dạy học hợp tác là c á c h t h ứ c t ổ c h ứ c d ạ y h ọ c , t r o n g đ ó học sinh làm việc theo nhóm để cùng nghiên cứu, trao đổi ý tưởng và giải quyết vấn đề đặt ra.

DẠY HỌC KHÁM PHÁ

D ạ y h ọ c k h á m p h á l à cách thức tổ chức dạy học, trong đó học sinh tự tìm tòi, khám phá phát hiện ra tri thức mới thông qua các hoạt động dưới định hướng của giáo viên.

 

https://drive.google.com/file/d/1hl9GH5pL-WkK3w1Bcv9qUNK2ABEOkxEy/preview?usp=drive_web