Mời mọi người góp ý đối với nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP.

Ý kiến góp ý xin gửi về: dainganxanh@msn.com trước ngày 19/7/2021. Ý kiến của quý vị sẽ được tiếp nhận và tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xử lý. Trân trọng!

Dự thảo Tờ trình của Bộ TTTT

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1rb7tDHk3x4wJCHcLFUQcVn3AxWSIjPAS/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung…

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/18WLca5YMDfiSoo9IWpyp1faOG_OgJ7hJ/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]