Nghị trường

Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Mời mọi người góp ý đối với nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP.

Ý kiến góp ý xin gửi về: [email protected] trước ngày 19/7/2021. Ý kiến của quý vị sẽ được tiếp nhận và tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xử lý. Trân trọng!

Dự thảo Tờ trình của Bộ TTTT

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung…

null

About the author

dainganxanh

Leave a Comment