Mở Command Prompt nhập lệnh sau:

powercfg /batteryreport

Nhấn Enter hệ thống sẽ tạo file báo cáo tình trạng pin và lưu tại địa chỉ: C:\Users\[USERNAME]\battery report.html

Nội dung file là các thông số chi tiết về tình trạng pin. Trong đó thông số Design Capacity và Full Charge Capacity càng gần nhau thì cho thấy pin còn tốt. Report còn ước tính thời lượng sử dụng pin bao lâu thông qua số liệu ghi nhận những lần sử dụng trước đó thông qua thông số Battery life estimates.