Image Enlarger

Một công cụ trực tuyến cho phép tăng kích thước những tấm anh nhỏ mà không làm giảm chất lượng hay biến dạng  hình ảnh. Công cụ cung cấp nhiều phương pháp lấy mẫu cho  phép sử dụng nhiều dạng file ảnh khác nhau và xuất ra một danh sách kết quả khác nhau cho người dùng lựa chọn.
This free online tool allows you to upscale small images without losing quality or introducing distortion (also known as ‘artifacts’). Our tool provides several resampling methods which are suitable for different types of images (e.g. line art vs photographs) and allows you to choose your preferred upscaled version from a list of results.
Để sử dụng chỉ cần truy cập vào http://www.imageenlarger.com, chọn ảnh tại “Upload a file”, chọn “Zoom factor” là số lần tăng kích thước hình ảnh rồi click chọn nút Start.
Click this link to upscale your images: http://www.imageenlarger.com .