DAINGANXANH.COM

Thẻ: ERD

  • Bài tập CSDL phần ERD

    Bài 1. Vẽ sở đồ ERD có bản số hoặc dùng ký hiệu thay bản số cho bài toán sau Bài toán quản lý điểm của sinh viên được phát biểu sơ bộ như sau: Mỗi sinh viên cần quản lý các thông tin như: họ và tên (HoTenSV), ngày tháng năm sinh(NgaySinh), nơi sinh(NoiSinh),…