Bài 1. Vẽ sở đồ ERD có bản số hoặc dùng ký hiệu thay bản số cho bài toán sau

Bài toán quản lý điểm của sinh viên được phát biểu sơ bộ như sau:

Mỗi sinh viên cần quản lý các thông tin như: họ và tên (HoTenSV), ngày tháng năm sinh(NgaySinh), nơi sinh(NoiSinh), hộ khẩu thường trú (Tinh). Mỗi sinh viên được cấp một mã số sinh viên duy nhất (MaSV) để phân biệt với mọi sinh viên khác của trường, mỗi sinh viên chỉ thuộc về một lớp nào đó.

Mỗi lớp học có một mã số lớp (MaLop)duy nhất để phân biệt với tất cả các lớp học khác trong trường: có một tên gọi (TenLop) của lớp, mỗi lớp chỉ thuộc về một khoa.

Mỗi khoa có một tên gọi (TenKhoa) và một mã số duy nhất (MaKhoa) để phân biệt với các khoa khác.

Mỗi môn học có một tên gọi (TenMH) cụ thể, được học trong một số đơn vị học trình (DonViHT) )và ứng với môn học là một mã số duy nhất (MaMH) để phân biệt với các môn học khác.

Mỗi giảng viên cần quản lý các thông tin: họ và tên(TenGV), cấp học vị (HocVi), thuộc một chuyên ngành (ChuyenNganh) và được gán cho một mã số duy nhất gọi là mã giảng viên(MaGV) để phân biệt với các giảng viên khác. Mỗi giảng viên có thể dạy nhiều môn ở nhiều khoa, nhưng chỉ thuộc về sự quản lý hành chính của một khoa.

Mỗi sinh viên với một môn học được phép thi tối đa 3 lần, mỗi lần thi (LanThi), điểm thi (DiemThi).

Mỗi môn học ở mỗi lớp học chỉ phân công cho một giảng viên dạy (tất nhiên là một giảng viên thì có thể dạy nhiều môn ở một lớp).

Bài 2. Vẽ sở đồ ERD có bản số hoặc dùng ký hiệu thay bản số cho bài toán sau

Bài toán Quản lý dự án được phát biểu sơ bộ như sau:

Công ty có n phòng ban, mỗi phòng ban có Tên phòng và mã phòng.

Các Dự án có mã dự án, tên dự án và địa điểm thực hiện dự án

Hồ sơ nhân viên của công ty gồm các thông tin như: Mã nhân viên, tên nhân viên, phái, ngày sinh, địa chỉ, lương.

Công tác tổ chức hoạt động được mô tả như sau:

1. Nhân viên làm việc/thuộc trong (duy nhất) một phòng ban nào đó. Mỗi phòng bạn có 1 hoặc nhiều nhân viên làm việc.

2. Nhân viên có thể là trưởng phòng hoặc không của một phòng bạn nào đó. Mỗi phòng ban có 0 hoặc 1 trưởng phòng.

3. Mỗi phòng ban phụ trách không hoặc nhiều dự án. Mỗi dự án được phụ trách bởi chỉ duy nhất 1 phòng ban.

4. Mỗi nhân viên thực hiện 0 hoặc nhiều dự án. Mỗi dự án được phân công cho 1 hoặc nhiều nhân viên.

Bài 3. Vẽ ERD từ hồ sơ chứng từ sau

Nghiên cứu hồ sơ chứng từ gồm đơn đặt hàng và phiếu xuất kho sau đây xây dựng mô hình thực thể kết hợp.

Thẻ:, ,