Gỡ bỏ password protected Excel

Chạy VB Editor (Alt+F11) Double Click sheet đang protected , dán đoạn code dưới đây vào và nhấn F5. Sub PasswordBreaker() If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox “Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ is unprotected!”, vbInformation Else If MsgBox(“Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ dang bi khoa, ban co muon go bo khong?”, _ vbYesNo […]