Mô đun “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trường THCS/THPT” là mô đun thứ tư trong 9 mô đun thuộc chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông được ban hành theo Quyết định 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để
thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Mô đun 4 tập trung hướng dẫn tổ chuyên môn và giáo viên xây dựng các loại kế hoạch dạy học và giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, cụ thể là:
Giới thiệu về kế hoạch giáo dục của nhà trường mà trọng tâm là khung kế hoạch thời gian thực hiện các môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường trong năm học làm căn cứ để các tổ chuyên môn, các giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ, của cá nhân; hướng dẫn tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ (bao gồm kế hoạch dạy
học môn học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục); hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục của cá nhân; hướng dẫn xây dựng, phát triển kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.
Như vậy, mô đun 4 là sự vận dụng tổng hợp các kết quả tập huấn cho giáo viên về Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (mô đun 1), phương pháp dạy học và giáo dục (mô đun 2) và kiểm tra đánh giá (mô đun 3) để xây dựng các loại kế hoạch giáo dục nói trên trong bối cảnh cụ thể của nhà trường nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN 4

Kết thúc tập huấn, học viên có thể:

 • Khái quát được những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà
  trường theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh ở trường THCS/THPT.
 • Xây dựng được kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn (gồm kế hoạch dạy học
  môn học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục).
 • Xây dựng được kế hoạch giáo dục của cá nhân trong năm học.
 • Xây dựng được kế hoạch bài dạy môn Tin học theo hướng phát triển phẩm chất,
  năng lực học sinh.
 • Phân tích, đánh giá được kế hoạch bài dạy môn Tin học thông qua trường hợp
  thực tiễn (case studies);
 • Xây dựng được kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng và tổ chức thực
  hiện kế hoạch giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh (đối với giáo viên phổ
  thông cốt cán).

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔ ĐUN 4

Mô đun bao gồm các nội dung chính sau:
Nội dung 1. Những vấn đề chung về xây dựng KHGD của nhà trường theo hướng
phát triển phẩm chất và năng lực học sinh ở trường THCS/THPT.
Nội dung 2. Xây dựng kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn Tin học ở trường trung
học cơ sở.
Nội dung 3. Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên.
Nội dung 4. Xây dựng kế hoạch bài dạy môn Tin học.
Nội dung 5. Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên cốt
cán trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục