Phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khóa biểu 11 – TKB Application System 11

Dowload bản full tại đây

Download winhex 16.7 tại đây

Dùng winhex để dò key trong ram khi kích hoạt phần mềm bằng một key ngẫu nhiên. Key active của TKB sẽ gồm 15 ký tự liền nhau có dạng in hoa có cả ký tự chữ và số.