Nghiên cứu định tính là kỹ thuật nghiên cứu cho phép điều tra viên tìm hiểu những khía cạnh đặc biệt và đáng chú ý của tương tác xã hội. Khác với nghiên cứu định lượng, những kỹ thuật nghiên cứu này mặc dù không giúp khái quát hoá các vấn đề nghiên cứu nhưng cho phép nhà nghiên cứu khám phá một cách cụ thể hơn và chi tiết hơn những sắc thái khác nhau của hành vi xã hội. Trong khi nghiên cứu định lượng giữ vị trí quan trọng trong nghiên cứu khoa học xã hội nói chung và khoa học giáo dục nói riêng thì phương pháp định tính rất có ý nghĩa trong việc bổ sung cho những số liệu thống kê, những cuộc điều tra thực nghiệm và các cuộc khảo sát bằng nhiều cách thức khác nhằm giúp các nhà nghiên cứu có những sự hiểu biết sâu sắc về những gì mà họ còn thiếu nếu họ chỉ tự bó buộc mình với các phương pháp nghiên cứu định lượng.

Thực vậy, trong nghiên cứu khoa học không phải mọi yếu tố đều có thể đo lường được, không phải mọi dữ kiện đều có thể mô tả được bằng con số thay vì bằng ngôn ngữ. Nghiên cứu định tính được coi như phần bổ sung quan trọng trong nghiên cứu khoa học xã hội nhằm bổ sung thông tin cần thiết mà nghiên cứu định lượng không thể giải thích được. Do đó, ngày nay trong nghiên cứu khoa học người ta thường kết hợp một cách chặt chẽ 2 phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính để bổ sung cho nhau.

Môn học Phương pháp nghiên cứu định tính (Qualitative Research Methodology) cung cấp các kiến thức về các phương pháp nghiên cứu đinh tính như nghiên cứu trường hợp (case study), dân tộc học, hiện tượng luận, lý thuyết có cơ sở (grounded theory), phương pháp tiểu sử. Môn học cũng cung cấp các nguyên tắc, qui trình, các phương pháp thu thập thông tin, phân tích và sử lý thông tin trong nghiên cứu định tính.

Vận dụng những kiến thức học được từ môn học này tác giả thực hiện đề tài “Ứng dụng phương pháp nghiên cứu định tính trong nghiên cứu đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học của giáo viên THPT” làm đề tài tiểu luận kết thúc môn học.

[embeddoc url=”https://drive.google.com/a/mie.edu.vn/file/d/13fWQ1hylELl074cknpiXvv1Lrmar1wYB/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]