DAINGANXANH.COM

Thay đổi tên miền cho website sử dụng WordPress

Change domain name for wordpress site

Ví dụ: Website với tên miền cũ là kynangtuve.com
Muốn sử dụng tên miền mới là kynangtuve.edu.vn

Ta thực hiện như sau:

Sau khi cấu hình domain trỏ vào thư mục chứa code site wordpress cũ và add domain vào server (các thao tác này xin không trình bày vì người quản trị server ai cũng biết). Thực hiện xong website đã hoạt động nhưng không hiển thị đúng giao diện vì bị mất liên kết các đối tượng (đường dẫn sai). Để khắc phục ta cần cập nhật để chỉnh sửa một số thông tin trong cơ sở dữ liệu (đổi tên miền cũ thành tên miền mới). Các câu lệnh cần thực hiện như sau:

UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, 'http://kynangtuve.com', 'http://kynangtuve.edu.vn') WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl';
UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, 'http://kynangtuve.com','http://kynangtuve.edu.vn');
 
UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, 'http://kynangtuve.com', 'http://kynangtuve.edu.vn');
Nhân đây xin thông báo: Website Kỹ năng tự vệ chính thức sử dụng tên miền mới: www.kynangtuve.edu.vn .

Tác giả

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *