Học tập là quá trình thu nhận kiến thức, kỹ năng và giá trị mới thông qua việc nghiên cứu, trải nghiệm hoặc được hướng dẫn. Học tập hiệu quả chỉ diễn ra khi người học có nhu cầu học (chủ động nghiên cứu) hoặc thích thú tham gia vào các hoạt động học (được trải nghiệm, làm theo hướng dẫn).