Định danh câu hỏi thi

It is important to assign a unique name to each item in a national assessment program (see Anderson and Morgan 2008; Greaney and Kellaghan 2012). All statistical analyses performed on a test item should be linked clearly to the name or label of an item. If an item is repeated in several cycles of a national assessment, it should retain the same name in the data files for each cycle. For example, a mathematics item first used in 2009 might have the name M003, to indicate that it was the third item to appear in the 2009 test. If this same item is used in a 2010 test, it should still receive the name M003, regardless of where it appears on a test. Naming items by position in a test may cause confusion when items are reused. For this reason, it is more useful to assign permanent names to test items when they are first developed, rather than when they are first used in an assessment.
Đặt tên riêng cho từng câu hỏi (hay gán mã số cho câu hỏi) là việc làm cần thiết đối với một chương trình đánh giá (xem Anderson & Morgan 2008; Greaney & Kellaghan 2012). Tất cả các chương trình phân tích thống kê đối với đề thi đều phải được kết nối rành mạch với tên hoặc nhãn của từng câu hỏi. Nếu một câu hỏi được sử dụng lại trong các đề khác nhau, câu hỏi đó phải dùng một tên duy nhất trong file dữ liệu các đề thi. Ví dụ, câu hỏi về toán học năm 2009 có tên M003 cho thấy đó là câu toán học số 3 trong đề thi. Nếu câu hỏi này được dùng lại trong đề năm 2010  thì tên của câu hỏi này vẫn là M003 dù câu này có nằm ở vị trí nào trong đề 2010. Việc đặt tên theo vị trí câu trong đề thường dễ gây nhầm lẫn khi câu hỏi được sử dụng lại nên thay vì đặt tên theo vị trí câu trong đề ta có thể đặt tên theo thứ tự khi soạn ngân hàng câu hỏi.
Using consistent names also facilitates linking the results of different tests. When IATA estimates statistical linkages between tests, it matches items in the linking procedure using item names. If an item name refers to different items in the two tests being linked, the results of the linkage will not be accurate. Although it is possible to rename items to facilitate the linking process, it is simpler and less likely to introduce errors if unique item names are maintained from the start.
Đặt tên phù hợp giúp ta dễ dang kiên kết kết quả của các đề kiểm tra khác nhau. IATA phân tích và kết nối dữ liệu giữa các đề kiểm tra khác nhau để phân tích thông qua tên của câu hỏi. Nếu một tên (mã câu hỏi) được gán cho 2 câu hỏi khác nhau trong 2 đề thi có liên hệ với nhau thì mối liên kết này sẽ không chính xác nên cần phải đổi tên cho một trong 2 câu hỏi. Việc đặt tên theo nguyên tắc không trùng lặp cần được thực hiện ngay từ đầu để không xảy ra lỗi trong quá trình phân tích.