DAINGANXANH.COM

Introduction to IATA – 1.3.2.1. Answer key formats

Định dạng đáp án

In the column with the header ‘Key’ in an item bank data file, you must provide IATA with information it can use to score each item. In the simplest case, for multiple choice test items with a single correct option, the value in each column should be the alphanumeric character corresponding to the correct option. The value is case-sensitive, which means that, for example, if the correct response is coded as an upper-case “A”, then the upper-case letter “A” must be provided in the answer key; if a key value of “a” is provided, then any item responses with a value of “A” will be scored incorrect.
Tại cột có tên là “Key” trong file dữ liệu, ta cần cung cấp cho IATA thông tin để tính điểm cho mỗi câu hỏi. Trong trường hợp đơn giản, với câu hỏi đa lựa chọn với một đáp án đúng, giá trị trong mỗi cột phải là kỹ tự của phương án đúng. Trong trường hợp nhạy cảm, ví dụ như nếu phương án đúng là ký tự A (viết hoa) thì phương án trả lời cũng phải là A, nếu nhập a (viết tường) sẽ coi như phương án sai.
In rare cases, during a process of test review, it may be determined that there is more than one correct option to a test item. To assign more than one key value to an answer key, you must enter a list of correct values, separated by commas. Do not enter spaces between any values or after the commas. For example, if the responses of “A” and “C” are acceptable as correct responses for a test item, then the value of the key for this item should be “A,C”[1]
Trong một số trường hợp (ít xảy ra), trong quá trình xử lý, có thể xác định có câu hỏi có nhiều hơn một phương án trả lời. Để gán nhiều hơn một đáp án cho câu hỏi ta phải nhập một danh sách các phương án đúng và các ký tự này được phân cách nhau bởi dấu phẩy. Không nhập khoảng trắng hay ký tự nào khác giữa các phương án. Ví dụ, nếu phương án A và C được chấp nhận là đáp án thì giá trị nhập vào sẽ là “A,C”.
[1] This format requirement means that commas should never be used as answer key values.


Tác giả

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *