Kỷ yếu Hội thảo Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cho các trường sư phạm Việt Nam

Tài liệu gồm 24 tham luận

 

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1OX4a7XulmVGXbgRnMALGyO5vjVU6hUht/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]