May còn chút nắng
Để lòng biết say
Chiều qua ngõ cũ
Nắng vương đầy vai