Tài liệu gồm 2 phần:

Phần thứ nhất, hướng dẫn báo cáo viên tổ chức các hoạt động để học viên tự chiếm lĩnh tri thức về nội dung, phương pháp NCKHSPƯD, thông qua việc nghiên cứu tài liệu, thảo luận chia sẻ, thực hành, … Phần này gồm 7 bài học. Các bài đều có cấu trúc chung: mục tiêu bài học, nội dung cơ bản của bài, tài liệu phương tiện dạy học, các hoạt động, thông tin hỗ trợ cho các hoạt động, câu hỏi, bài tập và phụ lục của bài.

Phần thứ hai, tài liệu cung cấp một số đề tài đã nghiên cứu thực nghiệm để minh họa cho phần lí luận và giúp học viên tham khảo, rút kinh nghiệm.
[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1Gi6AcQMWGB1qHHCg7BiZOXCLdHyKkXVJ/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]