CITAS được thiết kế dựa trên lý thuyết khảo thí cổ điển, là một công cụ đơn giản, dễ sử dụng dành cho giáo viên, chuyên gia đo lường và đánh giá nhằm đánh giá các câu hỏi thi và bài thi.
Người dùng chỉ cần nhập hoặc dán dữ liệu vào file Excel, kết quả sẽ được tính toán gồm:

  • Mean: Điểm số trung bình;
  • Standard deviation: Độ lệch chuẩn;
  • Reliability: Độ tin cậy;
  • Standard Error of Measurement (SEM): Sai số đo lường, một chỉ số làm căn cứ để xác định khoảng tin cậy.
  • Item P values: Độ khó của câu hỏi
  • Item point-biserials: Chỉ số tương quan với điểm bài thi;
  • Distractor analysis: Phân tích tần số trả lời của mỗi câu hỏi.

Cần lưu ý rằng công cụ này được viết dựa trên Lý thuyết khảo thí cổ điển và kết quả được phân tích dựa trên điểm số thô.
CITAS chỉ giới hạn ở bài thi tối đa 50 câu hỏi và không quá 50 thí sinh.
CITAS-Screenshot

Tải CITAS về tại đây

Trao đổi kinh nghiệm sử dụng vui lòng liên hệ: dainganxanh@msn.com