Kỷ yếu Hội thảo Vai trò của hoạt động kiểm tra – đánh giá trong đổi mới giáo dục ở Việt Nam

Nội dung của Hội thảo tập trung vào ba mảng vấn đề: 1. Phân tích và đánh giá thực tiễn kiểm tra đánh giá giáo dục và dạy học trong nhà trường phổ thông Việt Nam hiện nay. 2. Giới thiệu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về việc thực hiện kiểm … Read more