Đo lường & Đánh giá

Nghiên cứu là gì

Phân tích từ nguyên thì từ “nghiên cứu” có nghĩa là tìm hiểu (nghiên) cho đến kỳ cùng (cứu). Từ “nghiên cứu” (động từ) trong tiếng Anh là “research” và tiếng Pháp là “rechercher” đều có cùng một nghĩa đó là tìm kiếm (search, chercher) trở lại (re-). Nói cách...

Continue reading...

Factors affecting the level of imfomation technology application to teaching activities at high school

In the process of education reform in Vietnam, application of information and communications technology (ICT) in teaching and learning activities is the strategic direction. Over the years, localities, schools and teachers in Vietnam actively promoted use of ICT in teaching activities. As a result, it has achieved some initial results....

Continue reading...